ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Διαχείριση Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Εργαλεία Δραστηριοτήτων​

1. Εισαγωγή

Τα εργαλεία δραστηριοτήτων είναι διαθέσιμα στο περιβάλλον του Εκπαιδευτικού με ρόλο «Συγγραφέα» και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων, δηλαδή μαθημάτων που θα εκτελούνται από τους Εκπαιδευόμενους και θα παρακολουθούνται από το περιβάλλον του Εκπαιδευτικού με ρόλο «Επόπτη».

Τα εργαλεία δραστηριοτήτων ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες: πληροφόρησης, αξιολόγησης, συνεργασίας, ανατροφοδότησης και ομαδικές δραστηριότητες. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1) παρουσιάζονται τα εργαλεία που ανήκουν σε κάθε κατηγορία, καθώς και το εργαλείο «Επιλογή Συντονιστή», το οποίο δεν εντάσσεται σε κάποια από τις πέντε κατηγορίες.

Πίνακας 1

Κάθε εργαλείο δραστηριότητας χαρακτηρίζεται από Ιδιότητες, τις οποίες μπορείτε να δείτε αλλά και να επεξεργαστείτε όταν επιλέξετε (με απλό κλικ) το εργαλείο στο χώρο σχεδίασης. Στις ιδιότητες περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες. Υπάρχουν και εργαλεία που εκτός από τις προαναφερθείσες ιδιότητες περιλαμβάνουν και την ιδιότητα έξοδος βαθμολογίου. Η ιδιότητα αυτή αφορά στη βαθμολογία της δραστηριότητας και περιλαμβάνει διαφορετικές παραμέτρους βαθμολογίας για κάθε δραστηριότητα. Οι παράμετροι αυτές θα αναφερθούν κατά τη παρουσίαση του κάθε εργαλείου χωριστά.

Για να προσθέσετε μαθησιακό περιεχόμενο σε ένα οποιοδήποτε εργαλείο δραστηριότητας κάντε διπλό κλικ στο αντίστοιχο εργαλείο που βρίσκεται στο χώρο σχεδίασης. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι να εμφανιστεί ένα πλαίσιο με 2 καρτέλες. Η καρτέλα «Βασικά» όπου τοποθετείται το μαθησιακό περιεχόμενο και η καρτέλα «Προχωρημένα» όπου ορίζεται ο τρόπος συμπεριφοράς του εργαλείου. Σε μερικά εργαλεία υπάρχει και τρίτη καρτέλα με τίτλο «Όροι», μέσω της οποίας μπορείτε να ορίσετε συνθήκες ομαδοποίησης εκπαιδευόμενων ανάλογα με τις απαντήσεις τους στη δραστηριότητα.

Τα στοιχεία που είναι κοινά για όλες ή αρκετές δραστηριότητες θα αναλυθούν στην αρχή και κατά την παρουσίαση των επιμέρους εργαλείων τα στοιχεία αυτά απλά θα αναφέρονται. Έτσι θα αποφύγουμε την επανάληψη, αν όχι σε όλα, σε αρκετά εργαλεία. Συγκεκριμένα:

Α. Στην καρτέλα «Βασικά» υπάρχουν δύο πεδία κοινά για όλες τις δραστηριότητες: «Τίτλος» και «Οδηγίες».

 • «Τίτλος»: Όλες οι δραστηριότητες έχουν έναν τίτλο ιστοσελίδας που τοποθετείται στην κορυφή της σελίδας δραστηριότητας όταν η σελίδα εμφανίζεται στο μαθησιακό περιβάλλον.
 • «Οδηγίες»: Όλες οι δραστηριότητες έχουν ένα πεδίο κειμένου που εμφανίζεται κάτω από τον «τίτλο». Εδώ εισάγετε το κύριο κείμενο δραστηριότητας που θα εμφανίζεται στους εκπαιδευόμενους υπό μορφή οδηγιών. Το κείμενο μπορεί να μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή εμπλουτισμένου κειμένου. Το περιεχόμενο εικόνας, βίντεο, ήχου και διεύθυνσης URL μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην περιοχή «Οδηγίες».

Β. Σε κάποιες δραστηριότητες υπάρχει και η καρτέλα «Όροι». Όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορείτε να ορίσετε συνθήκες ομαδοποίησης εκπαιδευόμενων ανάλογα με τις απαντήσεις τους στη δραστηριότητα. Για τη δημιουργία ενός όρου πατάτε το κουμπί «Προσθήκη όρου». Στο παράθυρο που εμφανίζεται εισάγετε ένα όνομα για τη συνθήκη και επιλέγετε από μια σειρά επιλογών τον τρόπο αναζήτησης των απαντήσεων των μαθητών:

 • Έχετε όλες αυτές τις λέξεις: Ορίζετε μια σειρά από λέξεις για τις οποίες πραγματοποιείται αναζήτηση στις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων. Αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα από εκπαιδευόμενους που έχουν συμπεριλάβει κάθε μια από αυτές τις λέξεις ως μέρος των απαντήσεών τους.
 • Έχετε αυτήν την ακριβή διατύπωση ή φράση: Ορίζετε μια φράση για την οποία πραγματοποιείται αναζήτηση στις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων. Αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα από εκπαιδευόμενους που έχουν συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη φράση ως μέρος των απαντήσεών τους.
 • Έχετε μία ή περισσότερες από αυτές τις λέξεις: Ορίζετε μια σειρά από λέξεις για τις οποίες πραγματοποιείται αναζήτηση στις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων. Αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα από εκπαιδευόμενους που έχουν συμπεριλάβει έστω και μία από αυτές τις λέξεις ως μέρος των απαντήσεών τους.
 • Να μην έχετε καμία από αυτές τις ανεπιθύμητες λέξεις: Ορίζετε μια σειρά από λέξεις για τις οποίες πραγματοποιείται αναζήτηση στις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων. Αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα από εκπαιδευόμενους που δεν έχουν συμπεριλάβει καμία από αυτές τις λέξεις ως μέρος των απαντήσεών τους.

Επίσης, μπορείτε να ορίσετε και σε ποια θέματα θα γίνει η αναζήτηση.

Γ. Σε όλες τις δραστηριότητες μπορείτε να προσθέσετε «Μαθησιακά Αποτελέσματα» (ΜΑ) και χρησιμοποιώντας κλίμακες να αξιολογήσετε την απόδοση των εκπαιδευόμενων. Τα ΜΑ είναι ενσωματωμένα με κλίμακες και το βιβλίο βαθμολογίας. Αυτή η δυνατότητα βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να επικεντρώσουν στις μαθησιακές τους προσπάθειες και τους εκπαιδευτικούς να κατευθύνουν την επιλογή των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων και των στρατηγικών αξιολόγησης.

Δ. Σε πάρα πολλές δραστηριότητες υπάρχει η επιλογή «Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί»: η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης επιλογής σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν θα είναι σε θέση να αναθεωρήσουν τις επιλογές τους αφού «ολοκληρώσουν» τη δραστηριότητα.

Ε. Σε όλες τις δραστηριότητες υπάρχει το πεδίο «Προσθήκη Σημειωματάριου στο τέλος των ερωτήσεων και απαντήσεων με τις ακόλουθες οδηγίες»: απλά προσθέτει ένα άλλο πεδίο για σχολιασμό.

ΣΤ. Σε αρκετές δραστηριότητες υπάρχει η επιλογή «Ορίστε συντονιστές από το εργαλείο επιλογή συντονιστή»: με την επιλογή αυτή ορίζετε συντονιστή από το εργαλείο «Επιλογή Συντονιστή» στην περίπτωση που πριν από την τρέχουσα δραστηριότητα προηγείται η δραστηριότητα «Επιλογή Συντονιστή».

2. Εργαλεία Πληροφόρησης

Τα εργαλεία πληροφόρησης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή όπως, κείμενο,, εικόνα, ήχο, βίντεο, διεύθυνση URL, υπερμέσα. Τα εργαλεία πληροφόρησης είναι: «Πίνακας ανακοινώσεων», «Διαμοίραση πόρων», «Λίστα εργασιών», «Χώρος έκθεσης εικόνων» και «Υπολογιστικό φύλλο».

2.1 Το εργαλείο «Πίνακας Ανακοινώσεων»

Ο Πίνακας ανακοινώσεων αποτελεί έναν απλό τρόπο παροχής πληροφοριών στους εκπαιδευόμενους σε διάφορες μορφές (κείμενο, εικόνες, συνδέσμους στο διαδίκτυο και άλλο περιεχόμενο σε μορφή HTML).

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες.

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά», συμπληρώνετε τα πεδία «Τίτλος» και «Περιεχόμενο» με τον τίτλο και το περιεχόμενο της δραστηριότητας. (Εικόνα 2.1)

Εικόνα 2.1: Πίνακας ανακοινώσεων-καρτέλα «Βασικά»

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 2.2)

 

 • Επιτρέψτε τα σχόλια εκπαιδευόμενων: επιλέξτε μία από δύο υποεπιλογές:
   • Μου αρέσει επιλογή μόνο
   • Επιλογές μου αρέσει και δεν μου αρέσει
  • Ενεργοποίηση ανώνυμων αναρτήσεων,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Προσθήκη σημειωματάριου στο τέλος του Πίνακα ανακοινώσεων με τις ακόλουθες οδηγίες.
Εικόνα 2.2: Πίνακας ανακοινώσεων-καρτέλα «Προχωρημένα»

2.2 Το εργαλείο «Διαμοίραση Πόρων»

Μέσω της διαμοίρασης πόρων μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο σε μια ακολουθία όπως αρχεία (π.χ. pdf, ppt, zip) και διευθύνσεις URL.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες.

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

 

Στην καρτέλα «Βασικά», (Εικόνα 2.3) εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγία» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, προσθέτετε πόρους στον κατάλογο πόρων: 

Εικόνα 2.3: Διαμοίραση πόρων-καρτέλα «Βασικά»

Προσθήκη ενός αρχείου: Μπορείτε να ορίσετε τον τίτλο (όνομα) του αρχείου, να «ανεβάσετε» το αρχείο, το οποίο δεν πρέπει να είναι εκτελέσιμο, να προσθέσετε οδηγίες προς τους εκπαιδευόμενους, σχετικές με το αρχείο που «ανεβάσατε» και να επιλέξετε τις επιλογές: «Ενεργοποίηση αξιολόγησης» και/ή «Ενεργοποίηση σχολίων». Τέλος, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη ενός αρχείου» για να προσθέσετε το αρχείο στον κατάλογο πόρων.

Προσθήκη URL: Μπορείτε να ορίσετε τον τίτλο που θέλετε να εμφανίζετε για το σύνδεσμο, τη διεύθυνση URL του συνδέσμου, να εμφανίζεται ή όχι σε νέο παράθυρο, να προσθέσετε οδηγίες προς τους εκπαιδευόμενους, και να επιλέξετε τις επιλογές: «Ενεργοποίηση αξιολόγησης» και/ή «Ενεργοποίηση σχολίων». Τέλος, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη URL» για να προσθέσετε το σύνδεσμο στον κατάλογο πόρων.

Προσθήκη Συμπιεσμένου Ιστότοπου: Μπορείτε να ορίσετε τον τίτλο (όνομα) του συμπιεσμένου ιστότοπου, να «ανεβάσετε» το συμπιεσμένο αρχείο του ιστότοπου (σε μορφή zip), το οποίο δεν πρέπει να είναι εκτελέσιμο και να μην υπερβαίνει το μέγεθος των 40 MB, να προσθέσετε οδηγίες προς τους εκπαιδευόμενους και να επιλέξετε τις επιλογές: «Ενεργοποίηση αξιολόγησης» και/ή «Ενεργοποίηση σχολίων». Τέλος, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη συμπιεσμένου ιστότοπου» για να προσθέσετε το συμπιεσμένο ιστότοπο στον κατάλογο πόρων.

Προσθήκη IMS Πακέτου Περιεχομένου: Μπορείτε να ορίσετε τον τίτλο (όνομα) του IMS πακέτου περιεχομένου, να «ανεβάσετε» το πακέτο (σε μορφή zip), το οποίο δεν πρέπει να είναι εκτελέσιμο, να προσθέσετε οδηγίες προς τους εκπαιδευόμενους και να επιλέξετε τις επιλογές: «Ενεργοποίηση αξιολόγησης» και/ή «Ενεργοποίηση σχολίων». Τέλος, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη IMS Πακέτου Περιεχομένου» για να προσθέσετε το πακέτο στον κατάλογο πόρων.

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 2.4)

Εικόνα 2.4: Διαμοίραση πόρων-καρτέλα «Προχωρημένα»
 • Αυτόματη εκτέλεση περιεχομένου (διαθέσιμο μόνο εάν υπάρχει ένας πόρος): στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας πόρος (π.χ. ένα αρχείο pdf), τότε ο πόρος αυτός εμφανίζεται αυτόματα στους εκπαιδευόμενους,
 • Ελάχιστος αριθμός πόρων για να δείτε: Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να καθορίσουν έναν ελάχιστο αριθμό πόρων (επιλογές 0 ή 1) που πρέπει να δουν οι εκπαιδευόμενοι για να θεωρηθεί ότι ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα,
 • Επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να προσθέσουν URLs: δυνατότητα προσθήκης συνδέσμων URLs από τους εκπαιδευόμενους,
 • Επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να προσθέσουν αρχεία: δυνατότητα προσθήκης αρχείων από τους εκπαιδευόμενους,
 • Ειδοποίηση των εποπτών καθηγητών όταν ένας εκπαιδευόμενος υποβάλει έναν πόρο: αποστολή e-mail στον επόπτη,
 • Ειδοποίηση εκπαιδευτικών όταν ένας εκπαιδευόμενος ανεβάζει ένα αρχείο: αποστολή e-mail στον εκπαιδευτικό,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί: οι εκπαιδευόμενοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν νέους πόρους αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα (πατώντας “Τέλος”),
 • Προσθήκη σημειωματάριου στο τέλος των διαμοιραζόμενων πόρων με τις ακόλουθες οδηγίες.

 

 

2.3 Το εργαλείο «Λίστα Εργασιών»

Μέσω της λίστας εργασιών μπορείτε να αναθέσετε εργασίες στους εκπαιδευόμενους.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε, η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και η έξοδος βαθμολογίου με τις εξής παραμέτρους: (α) δεν υπάρχει βαθμολογία και (β) αριθμός εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί (εύρος).

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά», (Εικόνα 2.5) εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Περιγραφή» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, προσθέτετε εργασίες. Επιλέγοντας «Προσθήκη Εργασίας» εμφανίζεται ένα πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να:

 • Ορίσετε τον τίτλο της εργασίας,
 • Ορίσετε την περιγραφή της εργασίας,
 • Να επιλέξετε αν η εργασία είναι υποχρεωτική ή όχι,
 • Να επιλέξετε αν οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εισάγουν σχόλια και αν είναι υποχρεωτικά ή όχι τα σχόλια για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας,
 • Να επιλέξετε αν οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να προσθέτουν αρχεία και αν είναι υποχρεωτικά ή όχι τα αρχεία για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας,
 • Να επιλέξετε αν η εργασία δεν πρέπει να εμφανίζεται μέχρις ότου να ολοκληρωθεί κάποια προηγούμενη δραστηριότητα.

 

Εικόνα 2.5: Λίστα εργασιών-καρτέλα «Βασικά»

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 2.6)

Εικόνα 2.6: Λίστα εργασιών-καρτέλα «Προχωρημένα»
 • Οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε ακολουθιακή σειρά: οι εκπαιδευόμενοι να ολοκληρώσουν τις εργασίες με τη σειρά που εμφανίζονται,
 • Ελάχιστος αριθμός εργασιών προς ολοκλήρωση: από το σύνολο των εργασιών ορίζετε τον ελάχιστο αριθμό εργασιών που θα πρέπει να ολοκληρωθούν,
 • Επέτρεψε στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στις εργασίες: οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να προτείνουν εργασίες,
 • Ο επιβλέπων πρέπει να πιστοποιήσει αυτές τις εργασίες πριν να επιτραπεί στους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν αυτήν τη δραστηριότητα: Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η συγκεκριμένη δραστηριότητα από τους εκπαιδευόμενους θα πρέπει ο επιβλέπων να πιστοποιήσει ότι οι εργασίες κάθε εκπαιδευόμενου έχουν ολοκληρωθεί,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί,
 • Προσθήκη σημειωματάριου στο τέλος του καταλόγου εργασιών με τις ακόλουθες οδηγίες.

 

Στην καρτέλα «Συνθήκες» έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα. (Εικόνα 2.7)

Εικόνα 2.7: Λίστα εργασιών-καρτέλα «Συνθήκες»

2.4 Το εργαλείο «Χώρος έκθεσης εικόνων»

Με το εργαλείο αυτό μπορείτε να προβάλλετε στους εκπαιδευόμενους εικόνες, τις οποίες αξιολογούν.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε, η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και η έξοδος βαθμολογίου με τις εξής παραμέτρους: (α) δεν υπάρχει βαθμολογία, (β) αριθμός εικόνων που σχολιάστηκαν από το χρήστη (εύρος), (γ) αριθμός εικόνων που ανέβηκαν από το χρήστη (εύρος) και (δ) αριθμός εικόνων που επιλέχτηκαν ως αγαπημένες από το χρήστη (εύρος).

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά», εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, εισάγετε μία εικόνα μέσω της επιλογής «Προσθήκη Εικόνας» (Εικόνα 2.8).

Εικόνα 2.8: Χώρος έκθεσης εικόνων-καρτέλα «Βασικά»

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 2.9)

 • Επιτρέπεται οι εκπαιδευόμενοι να μοιράζονται τις εικόνες του: οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να προσθέσουν τις δικές τους εικόνες, τις οποίες μπορούν οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν,
 • Ειδοποιήστε τους επόπτες καθηγητές όταν ένας εκπαιδευόμενος υποβάλει μια εικόνα: ειδοποιείται ο επόπτης όταν ένας εκπαιδευόμενος προσθέσει μία εικόνα,
 • Ενεργοποίηση ανατροφοδότησης: με την επιλογή της ανατροφοδότησης οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέγουν τις αγαπημένες τους εικόνες ή να βαθμολογούν τις εικόνες, μέσω των αντίστοιχων επιλογών:
  • Επιτρέπεται οι εκπαιδευόμενοι να επιλέγουν τις αγαπημένες τους εικόνες
  • Επιτρέπεται οι εκπαιδευόμενοι να βάζουν βαθμολογία στις εικόνες,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί,
 • Προσθήκη σημειωματάριου στο τέλος της συλλογής εικόνων με τις ακόλουθες οδηγίες.
Εικόνα 2.9: Χώρος έκθεσης εικόνων-καρτέλα «Προχωρημένα»

2.5 Το εργαλείο «Υπολογιστικό φύλλο»

Με το συγκεκριμένο εργαλείο έχετε τη δυνατότητα να δώσετε στους εκπαιδευόμενους δεδομένα ενός υπολογιστικού φύλλου για να τα επεξεργαστούν. Η λειτουργία του υπολογιστικού φύλλου είναι παρόμοια με τη λειτουργία προγραμμάτων επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων, όπως το Excel.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες.

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά», εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγία» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, υπάρχει και το υπολογιστικό φύλλο (Εικόνα 2.10).

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 2.11).

 • Μόνο να «παίξει» (ο εκπαιδευόμενος μπορεί μόνο να παίξει με το υπολογιστικό φύλλο αλλά δεν μπορεί να αποθηκεύσει): οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κάνουν τροποποιήσεις στο υπολογιστικό φύλλο αλλά δεν μπορούν να τις αποθηκεύσουν,
 • Οι εκπαιδευόμενοι επιτρέπεται να υποβάλλουν ατομικά υπολογιστικά φύλλα: οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται και μπορούν να αποθηκεύουν το ατομικό τους υπολογιστικό φύλλο,
  • Ενερ. Βαθμολόγησης Υπολογ. Φύλλου (Spreadsheet): ο επόπτης έχει τη δυνατότητα βαθμολόγησης του υπολογιστικού φύλλου,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί: Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής σημαίνει ότι μόλις ο εκπαιδευόμενος αποθηκεύσει το υπολογιστικό φύλλο, δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει περαιτέρω αλλαγές σε αυτό.
 • Προσθήκη Σημειωματαρίου στο τέλος του υπολογιστικού φύλλου με τις ακόλουθες οδηγίες.
Εικόνα 2.10: Υπολογιστικό φύλλο-καρτέλα «Βασικά»
Εικόνα 2.11: Υπολογιστικό φύλλο-καρτέλα «Προχωρημένα»

3. Εργαλεία Αξιολόγησης

Τα εργαλεία αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τους εκπαιδευόμενους μέσα από διαγωνίσματα ή άλλες δοκιμασίες με βαθμολογία. Τα εργαλεία αυτά είναι: «Αξιολόγηση», «Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών», «Υποβολή αρχείου», «Ερωτηματολόγιο» και «Ομότιμη αξιολόγηση».

3.1 Το εργαλείο «Αξιολόγηση»

Με το συγκεκριμένο εργαλείο μπορείτε να δημιουργήσετε διαγωνίσματα αξιολόγησης με τα εξής είδη ερωτήσεων: πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σύντομης απάντησης, αριθμητική, σωστού/λάθους, έκθεσης και διάταξης.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε, η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και η έξοδος βαθμολογίου με τις εξής παραμέτρους: (α) δεν υπάρχει βαθμολογία, (β) συνολική απόδοση χρήστη (εύρος, (γ) μέσος όρος βαθμολογίας (εύρος), (δ) καλύτερη βαθμολογία (εύρος), (ε) πρώτη βαθμολογία (εύρος), (στ) αριθμός προσπαθειών που έγιναν από το χρήστη (εύρος) και (ζ) χρονική διάρκεια (εύρος).

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά», εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγία» που συμπληρώνετε με τον τίτλο του διαγωνίσματος και τις σχετικές οδηγίες επίλυσής του, δημιουργείτε και το διαγώνισμα. Αρχικά επιλέγετε από μια λίστα το είδος των ερωτήσεων αξιολόγησης με βαθμολογία. Τα είδη των ερωτήσεων είναι: πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σύντομης απάντησης, αριθμητική, σωστού/λάθους, έκθεσης και διάταξης. Στη συνέχεια διαμορφώνετε τη λίστα των ερωτήσεων που θα περιέχει το διαγώνισμα αντλώντας ερωτήσεις από την «Τράπεζα ερωτήσεων» ή εισάγοντας ερωτήσεις από ένα αρχείο Word ή ένα IMS QTI αρχείο (Εικόνα 3.1).

Εικόνα 3.1: Αξιολόγηση-καρτέλα «Βασικά»

Για την προσθήκη μιας ερώτησης στην «Τράπεζα ερωτήσεων» επιλέγετε αρχικά τον τύπο της, π.χ. πολλαπλής επιλογής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «+» «Προσθήκη ερώτησης στην τράπεζα ερωτήσεων». Στο πλαίσιο που εμφανίζεται συμπληρώνετε διάφορα πεδία και στο τέλος πατάτε το κουμπί «Αποθήκευση». Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε το περιεχόμενο αυτού του πλαισίου για κάθε είδος ερώτησης:

Για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής συμπληρώνετε:

 • Τον τίτλο της ερώτησης,
 • Την περιγραφή της ερώτησης,
 • Τις απαντήσεις.

Πατώντας τις Ρυθμίσεις συμπληρώνετε:

 • Τη βαθμολογία της ερώτησης,
 • Τη βαθμολογία ποινής σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης,
 • Επιλέξτε εάν η ερώτηση απαιτεί μία ή περισσότερες απαντήσεις και επιπλέον:
  • Επιλέξτε εάν επιθυμείτε τυχαία ανάμιξη απαντήσεων ή να προσθέστε διαδοχικά γράμματα για κάθε απάντηση. Εάν η επιλογή είναι «επιτρέπονται πολλαπλές απαντήσεις», επιπλέον επιλέξτε:
  • Δίνει την πλήρη βαθμολογία μόνο όταν έχουν επιλεγεί οι σωστές απαντήσεις,
 • Γενικά Σχόλια: Εάν επιλέξετε να συμπληρώσετε αυτό το πεδίο, το οποίο θα εμφανίζεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους ανεξάρτητα από την απάντησή τους, η βέλτιστη πρακτική είναι να εξηγήσετε τι ζητούσε η ερώτηση ή ποιες γνώσεις στοχεύει η ερώτηση,
 • Σχόλια για κάθε σωστή, εν μέρει σωστή και λάθος απάντηση: Εάν επιλέξετε να συμπληρώσετε αυτά τα πεδία σας παρέχετε η δυνατότητα να παρέχετε στοχευμένα σχόλια για σωστές, εν μέρει σωστές και λανθασμένες απαντήσεις,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα.

Για τις ερωτήσεις αντιστοίχισης συμπληρώνετε:

 • Τον τίτλο της ερώτησης,
 • Την περιγραφή της ερώτησης,
 • Τις ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Πατώντας τις Ρυθμίσεις συμπληρώνετε:

 • Τη βαθμολογία της ερώτησης,
 • Τη βαθμολογία ποινής σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης,
 • Εάν επιθυμείτε τυχαία ανάμιξη απαντήσεων,
 • Γενική ανατροφοδότηση,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα.

Για τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης συμπληρώνετε:

 • Τον τίτλο της ερώτησης,
 • Την περιγραφή της ερώτησης,
 • Τις απαντήσεις με τις αντίστοιχες βαθμολογίες και ανατροφοδότηση.

Πατώντας τις Ρυθμίσεις συμπληρώνετε:

 • Τη βαθμολογία της ερώτησης,
 • Τη βαθμολογία ποινής σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης,
 • Ευαισθησία περίπτωσης (εάν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων) με τις υποεπιλογές:
  • Όχι, η περίπτωση είναι ασήμαντη,
  • Ναι, η υπόθεση πρέπει να ταιριάζει
 • Αυτόματη συμπλήρωση (καθώς οι εκπαιδευόμενοι απαντούν στην αυτόματη συμπλήρωση με απαντήσεις),
 • Γενική ανατροφοδότηση,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα.

Για τις ερωτήσεις αριθμητικής συμπληρώνετε:

 • Τον τίτλο της ερώτησης,
 • Την περιγραφή της ερώτησης,
 • Την τιμή της απάντησης, το αποδεκτό αριθμητικό σφάλμα, τη βαθμολογία και την ανατροφοδότηση για κάθε απάντηση.

Πατώντας τις Ρυθμίσεις συμπληρώνετε:

 • Τη βαθμολογία της ερώτησης,
 • Τη βαθμολογία ποινής σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης,
 • Γενική ανατροφοδότηση,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Μπορούν να οριστούν μονάδες μέτρησης για τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων και αντίστοιχοι πολλαπλασιαστές. Για παράδειγμα, αν η σωστή απάντηση είναι 10 m (10 μέτρα), τότε οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δώσουν ως απάντηση 1000 cm, που είναι σωστή αλλά σε διαφορετική μονάδα μέτρησης. Για την περίπτωση αυτή, μπορείτε να ορίσετε ως πρώτη μονάδα m (μέτρα) με πολλαπλασιαστή 1.0 και ως δεύτερη μονάδα cm (εκατοστά) με πολλαπλασιαστή 0,01.

Για τις ερωτήσεις σωστού/λάθους συμπληρώνετε:

 • Τον τίτλο της ερώτησης,
 • Την περιγραφή της ερώτησης,
 • Αν η ερώτηση είναι σωστή ή λάθος.

Πατώντας τις Ρυθμίσεις συμπληρώνετε:

 • Τη βαθμολογία της ερώτησης,
 • Τη βαθμολογία ποινής σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης,
 • Στοχευμένα σχόλια (ανατροφοδότηση) προς στους εκπαιδευόμενους με βάση την επιλεγμένη απάντησή τους,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα.

Για τις ερωτήσεις έκθεσης συμπληρώνετε:

 • Τον τίτλο της ερώτησης,
 • Την περιγραφή της ερώτησης,

Πατώντας τις Ρυθμίσεις συμπληρώνετε:

 • Τη βαθμολογία της ερώτησης,
 • Αν οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον πλούσιο επεξεργαστή κειμένου με δυνατότητες σήμανσης HTML, εισαγωγή λιστών, πινάκων, εικόνων κ.τ.λ.,
 • Τον μέγιστο και ελάχιστο αριθμό λέξεων που οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην απάντησή τους,
 • Γενική ανατροφοδότηση,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα.

Για τις ερωτήσεις διάταξης συμπληρώνετε:

 • Τον τίτλο της ερώτησης,
 • Την περιγραφή της ερώτησης,
 • Τις απαντήσεις.

Πατώντας τις Ρυθμίσεις συμπληρώνετε:

 • Τη βαθμολογία της ερώτησης,
 • Τη βαθμολογία ποινής σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης,
 • Γενική ανατροφοδότηση,
 • Ανατροφοδότηση η οποία θα εμφανίζεται σε κάθε σωστή ή λάθος απάντηση,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα.

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 3.2)

 • Ορίστε συντονιστές από το εργαλείο Επιλογή Συντονιστή,
 • Ερωτήσεις ανά σελίδα: Επιλέγετε τον αριθμό των ερωτήσεων που θα περιέχει κάθε σελίδα. Είναι χρήσιμη όταν έχετε διαγωνίσματα με πολλές ερωτήσεις. Έχετε τις εξής επιλογές: Όλες οι ερωτήσεις σε μία σελίδα, 1/2/3/4/5/6/7/8/9/ ή 10 ερωτήσεις ανά σελίδα,
 • Ανάμειξη ερωτήσεων: το επιλέγετε αν επιθυμείτε οι ερωτήσεις του διαγωνίσματος να εμφανίζονται ανακατεμένες,
 • Ενεργοποίηση αρίθμησης ερωτήσεων: εμφανίζει αριθμημένες τις ερωτήσεις με διαδοχική σειρά,
 • Χρονικό όριο (σε λεπτά): Καθορίζετε το χρονικό διάστημα που έχουν οι εκπαιδευόμενοι στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στο διαγώνισμα. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ξεκινήσουν το χρονόμετρο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης υποβάλλονται αυτόματα μόλις παρέλθει ο χρόνος,
 • Επιτρεπόμενες προσπάθειες: Καθορίζει πόσες φορές ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να επαναλάβει το διαγώνισμα. Οι επιλογές κυμαίνονται από 1 έως 6 και απεριόριστα,
 • Αξιολόγηση βαθμός βάσης: ορίζετε το όριο του βαθμού πάνω από το οποίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επαναλάβει το διαγώνισμα,
 • Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων κι απαντήσεων μόλις τελειώσει ο εκπαιδευόμενος,
 • Επιτρέπεται οι εκπαιδευόμενοι να βλέπουν τη συνολική ανατροφοδότηση (σχόλια μιας ερώτησης) μετά από κάθε ερώτηση,
 • Επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να βλέπουν τους βαθμούς τους στο τέλος κάθε προσπάθειας,
 • Ενεργοποίηση αιτιολόγησης απάντησης,
 • Ενεργοποίηση επιπέδου εμπιστοσύνης: Για κάθε ερώτηση, οι εκπαιδευόμενοι ρωτούνται πόσο σίγουροι είναι με την απάντηση που επέλεξαν,
 • Ειδοποίηση του καθηγητή-συμβούλου όταν ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει την προσπάθειά του,
 • Συνολική ανατροφοδότηση (Συνολικά σχόλια): Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δίνουν διαφορετικά σχόλια για διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας των εκπαιδευόμενων. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι που επιτυγχάνουν 100% μπορεί να λάβουν ένα σχετικό μήνυμα, ενώ οι εκπαιδευόμενοι που βαθμολογούνται μεταξύ 50% και 99% θα λάβουν ένα άλλο,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Προσθήκη σημειωματάριου στο τέλος της αξιολόγησης με τις ακόλουθες οδηγίες.
Εικόνα 3.2: Αξιολόγηση-καρτέλα «Προχωρημένα»

3.2 Το εργαλείο «Υποβολή αρχείου»

Η υποβολή αρχείου επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να καταθέσουν ένα ή περισσότερα αρχεία προς αξιολόγηση.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες.

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά», συμπληρώνετε τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες (Εικόνα 3.3).

Εικόνα 3.3: Υποβολή αρχείου-καρτέλα «Βασικά»

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές (Εικόνα 3.4):

 • Χρησιμοποιήστε-επιλέξτε συντονιστές από το εργαλείο Συντονιστής,
 • Ορίστε τον ελάχιστο αριθμό αρχείων για μεταφόρτωση: καθορίστε τον ελάχιστο αριθμό αρχείων που επιτρέπεται να «ανεβάσουν» οι εκπαιδευόμενοι. Μπορείτε να καθορίσετε ένα όριο από 1 έως 5,
 • Περιορισμός αριθμού αρχείων για αποστολή: ορίστε τον μέγιστο αριθμό αρχείων για μεταφόρτωση. Επιλέγετε από 1 έως 100,
 • Ειδοποίηση εκπαιδευόμενων όταν ανακοινώνεται η βαθμολογία: αυτή η επιλογή θα στείλει ένα e-mail σε εκπαιδευόμενους όταν ένας «Επόπτης» πατήσει το κουμπί “Release Marks”. Αυτή η επιλογή προϋποθέτει την εισαγωγή e-mails στον e-mail server του LAMS,
 • Ειδοποίηση των εποπτών καθηγητών, όταν ένας εκπαιδευόμενος υποβάλλει ένα αρχείο: αυτή η επιλογή θα στείλει ένα e-mail σε κάθε «Επόπτη» της ακολουθίας κάθε φορά που ένας εκπαιδευόμενος υποβάλλει ένα αρχείο. Και αυτή η επιλογή προϋποθέτει την εισαγωγή e-mails στον e-mail server του LAMS,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί,
 • Προσθήκη σημειωματάριου στο τέλος των υποβληθέντων αρχείων με τις ακόλουθες οδηγίες.

 

Εικόνα 3.4: Υποβολή αρχείου-καρτέλα «Προχωρημένα»

3.3 Το εργαλείο «Ξυστό (Scratchie

Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντομης απάντησης. (Παρέχει μια ηλεκτρονική έκδοση των καρτών TBL scratch που υπολογίζει αυτόματα τις βαθμολογίες και τα σημάδια.)

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε, η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και η έξοδος βαθμολογίου με τις εξής παραμέτρους: (α) δεν υπάρχει βαθμολογία και (β) συνολική βαθμολογία ανά εκπαιδευόμενο/η (εύρος).

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά» (Εικόνα 3.5), εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, δημιουργείτε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής / σύντομης απάντησης, τις οποίες επιλέγετε από την τράπεζα ερωτήσεων ή τις εισάγετε από ένα αρχείο Word ή ένα IMS QTI αρχείο.

Εικόνα 3.5: Ξυστό-καρτέλα «Βασικά»

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 3.6)

 • Δώστε ένα επιπλέον βαθμό εάν η πρώτη προσπάθεια στο ομαδικό τεστ (scratchie) είναι η σωστή,
 • Επιλογή σημαντικών ερωτήσεων,
 • Include discussion pad for questions,
 • Ανάμιξη ερωτήσεων,
 • Εμφάνιση αποτελεσμάτων στους εκπαιδευόμενους μετά την ολοκλήρωση,
 • Προθεσμία σε λεπτά,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Προσθήκη σημειωματάριου στο τέλος με τις ακόλουθες οδηγίες.
Εικόνα 3.6: Ξυστό-καρτέλα «Προχωρημένα»

3.4 Το εργαλείο «Ομότιμη αξιολόγηση»

Με τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου οι εκπαιδευόμενοι μιας ομάδας ολοκληρώνουν μία εργασία και στη συνέχεια την εργασία αυτή μπορεί να τη δουν εκπαιδευόμενοι από άλλη ομάδα για κριτική ανατροφοδότηση. Όταν η ομάδα, η εργασία της οποίας εξετάζεται, λαμβάνει τα σχόλια και τις κριτικές μπορεί να επεξεργαστεί την εργασία της ανάλογα με τα σχόλια που έλαβε.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες.

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

 

Στην καρτέλα «Βασικά» (Εικόνα 3.7), εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, ορίζετε και τα κριτήρια αξιολόγησης όπως, εάν η αξιολόγηση θα γίνει με χρήση αστεριών, εάν υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός αξιολογήσεων ή εάν θα επιτρέψτε στους εκπαιδευτικούς να κάνουν σχόλια για άλλους εκπαιδευόμενους.

Εικόνα 3.7: Ομότιμη αξιολόγηση-καρτέλα «Βασικά»

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές (Εικόνα 3.8):

 • Μέγιστος αριθμός αξιολογήσεων ανά χρήστη (ισχύει μόνο για τις αξιολογήσεις με αστέρια): οι επιλογές είναι 1 έως 10 ή «δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός»,
 • Με την ολοκλήρωση, προβολή ανατροφοδότησης αριστερά για τους άλλους εκπαιδευόμενους,
 • Να επιτρέπεται η αυτό-αξιολόγηση,
 • Ειδοποιήστε τους χρήστες σχετικά με τα αποτελέσματα,
 • Ανοχή συντελεστών SA και SAPA(εκατοστά),
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί μετά την ολοκλήρωση,
 • Προσθήκη σημειωματάριου στο τέλος της ομότιμης αξιολόγησης με τις ακόλουθες οδηγίες.
Εικόνα 3.8: Ομότιμη αξιολόγηση-καρτέλα «Προχωρημένα»

4. Εργαλεία Συνεργασίας


Τα εργαλεία συνεργασίας παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας (chat, forum). Μπορεί να είναι μια συζήτηση που να εμπλέκονται όλοι οι εκπαιδευόμενοι ή ομάδες αυτών, που θα ελέγχεται από τον εκπαιδευτικό. Τα εργαλεία συνεργασίας είναι: «Επισκόπηση», «Ιστότοπος Wiki», «Συζήτηση (Forum)» και «Συνομιλία (Chat)».

4.1 Το εργαλείο «Επισκόπηση»

Δίνει τη δυνατότητα σε μια ομάδα εκπαιδευόμενων να συνεργάζεται και να καταγράφει τις απόψεις της δημιουργώντας μια γραπτή αναφορά. Ο πρώτος εκπαιδευόμενος που ξεκινάει τη δραστηριότητα της «Επισκόπησης» ορίζεται ως γραμματέας, δηλαδή αυτός που θα συνοψίσει τις απαντήσεις της ομάδας του. Η «Επισκόπηση» είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με άλλη συνεργατική δραστηριότητα, όπως η συνομιλία (Chat) ή η συζήτηση (Forum).

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες.

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά», εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, προσθέτετε τις επικεφαλίδες της επισκόπησης για τους εκπαιδευόμενους (Εικόνα 4.1).

Εικόνα 4.1: Επισκόπηση-καρτέλα «Βασικά»
 1. Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 4.2)

Εικόνα 4.2: Επισκόπηση-καρτέλα «Προχωρημένα»
 • Πρώτος Εκπαιδευόμενος: με τη συγκεκριμένη επιλογή ως «γραμματέας» ορίζεται ο πρώτος εκπαιδευόμενος που θα εισέλθει στη δραστηριότητα,
 • Επιλογή σε Επόπτη: ο επόπτης ορίζει τον «γραμματέα» επιλέγοντας έναν από τους εκπαιδευόμενους,
 • Προβολή συγκεντρωτικών αναφορών για όλες τις ομαδοποιήσεις (Σημείωση αυτό θα λειτουργήσει μόνο όταν υπάρχουν ομάδες σε αυτή τη δραστηριότητα): όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή θα εμφανίζονται οι αναφορές από κάθε ομάδα που έχει ολοκληρώσει τη δραστηριότητα,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Προσθήκη Σημειωματάριου στο τέλος του υπολογιστικού φύλλου με τις ακόλουθες οδηγίες.

 

4.2 Το εργαλείο «Ιστότοπος Wiki»

Ο ιστότοπος Wiki κάνει δυνατή τη δημιουργία σελίδων από τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε, η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και η έξοδος βαθμολογίου με τις εξής παραμέτρους: (α) δεν υπάρχει βαθμολογία, (β) αριθμός σελίδων που προστέθηκαν (εύρος) και (γ) αριθμός σελίδων που αλλάχτηκαν (εύρος).

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 4.3)

Εικόνα 4.3: Ιστότοπος Wiki-καρτέλα «Βασικά»
 • Προβολή: εμφανίζονται οι σελίδες Wiki,
 • Επεξεργασία: επιλέγοντας μια σελίδα Wiki μπορεί να γίνει επεξεργασία της. Κατά την επεξεργασία μπορεί να ορίσετε αν η σελίδα θα είναι επεξεργάσιμη από τους εκπαιδευόμενους ή όχι,
 • Πρόσθεσε: προσθέτετε μια νέα σελίδα στο Wiki,
 • Ιστορία: εμφανίζεται το ιστορικό αλλαγών τρέχουσας σελίδας.

 

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 4.4)

 • Οι εκπαιδευόμενοι επιτρέπεται να δημιουργούν νέες σελίδες Wiki,
 • Οι εκπαιδευόμενοι επιτρέπεται να εισάγουν εξωτερικούς συνδέσμους στο Wiki,
 • Οι εκπαιδευόμενοι επιτρέπεται να επισυνάπτουν εικόνες στο Wiki,
 • Αριθμός φορών που ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επεξεργαστεί μια σελίδα: Ορίζετε ελάχιστο και μέγιστο αριθμό,
 • Αποστολή ειδοποίησης με email στους επόπτες όταν γίνεται αλλαγή στο Wiki,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί,
 • Προσθήκη Σημειωματαρίου στο τέλος του Wiki με τις ακόλουθες οδηγίες.
Εικόνα 4.4: Ιστότοπος Wiki-καρτέλα-«Προχωρημένα»

4.3 Το εργαλείο «Συζήτηση (Forum)»

Το συγκεκριμένο εργαλείο κάνει δυνατή την ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων και μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτικών.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε, η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και η έξοδος βαθμολογίου με τις εξής παραμέτρους: (α) δεν υπάρχει βαθμολογία και (β) αριθμός καταχωρήσεων εκπαιδευόμενου στη συζήτηση (εύρος).

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά», εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο θέμα ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον. Για την προσθήκη νέου θέματος πατάτε την επιλογή «Δημιουργία νέου θέματος». Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορείτε να εισάγετε τον τίτλο του θέματος, το «σώμα» του μηνύματος και να επισυνάψετε κάποιο αρχείο. Η διαδικασία νέου θέματος ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «Προσθήκη» (Εικόνα 4.5).

Εικόνα 4.5: Συζήτηση (Forum)-καρτέλα «Βασικά»

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 4.6)

 • Επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν εμπλουτισμένο επεξεργαστή κειμένου,
 • Επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να αποστείλουν το αρχείο,
 • Επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να αλλάζουν τις καταχωρήσεις τους,
 • Ενεργοποίηση ανώνυμων αναρτήσεων,
 • Ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων ανά αποστολή μηνύματος,
 • Περιορισμός στην εισαγωγή χαρακτήρων,

 

Εικόνα 4.6: Συζήτηση (Forum)-καρτέλα «Προχωρημένα»
 • Αφήστε του εκπαιδευόμενους να βαθμολογήσουν τις υποβολές των άλλων εκπαιδευόμενων: Επιπρόσθετα ορίζετε ελάχιστο και μέγιστο αριθμό υποχρεωτικών βαθμολογιών,
 • Όρια δημιουργίας θεμάτων και απαντήσεων σε θέματα της συζήτησης: με τις εξής επιλογές:
  • Επιτρέπεται στους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν νέα θέματα,
  • Αριθμός καταχωρήσεων ανά εκπαιδευόμενο σε κάθε απάντηση θέματος: ορίζεται ελάχιστο και μέγιστο αριθμό καταχωρήσεων,
 • Σε νέες δημοσιεύσεις να στέλνεται email στη διεύθυνση: του Εκπαιδευόμενου ή/και στους Εκπαιδευτές/Καθηγητές,
 • Ειδοποίηση εκπαιδευόμενων όταν ανακοινωθεί η βαθμολογία,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί,
 • Προσθήκη Σημειωματάριου στο τέλος του Wiki με τις ακόλουθες οδηγίες.

 

Στην καρτέλα «Όροι» μπορείτε να ορίσετε συνθήκες ομαδοποίησης εκπαιδευόμενων ανάλογα με τις απαντήσεις τους στη δραστηριότητα. Για τη δημιουργία ενός όρου πατάτε το κουμπί «Προσθήκη όρου». Στο παράθυρο που εμφανίζεται εισάγετε ένα όνομα για τη συνθήκη και επιλέγετε από μια σειρά επιλογών τον τρόπο αναζήτησης των απαντήσεων των μαθητών: (Εικόνα 4.7).

 • Έχετε όλες αυτές τις λέξεις: ορίζετε μια σειρά από λέξεις για τις οποίες πραγματοποιείται αναζήτηση στις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων. Αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα από εκπαιδευόμενους που έχουν συμπεριλάβει κάθε μια από αυτές τις λέξεις ως μέρος των απαντήσεών τους,
 • Έχετε αυτήν την ακριβή διατύπωση ή φράση: ορίζετε μια φράση για την οποία πραγματοποιείται αναζήτηση στις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων. Αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα από εκπαιδευόμενους που έχουν συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη φράση ως μέρος των απαντήσεών τους,
 • Έχετε μία ή περισσότερες από αυτές τις λέξεις: ορίζετε μια σειρά από λέξεις για τις οποίες πραγματοποιείται αναζήτηση στις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων. Αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα από εκπαιδευόμενους που έχουν συμπεριλάβει έστω και μία από αυτές τις λέξεις ως μέρος των απαντήσεών τους,
 • Να μην έχετε καμία από αυτές τις ανεπιθύμητες λέξεις: ορίζετε μια σειρά από λέξεις για τις οποίες πραγματοποιείται αναζήτηση στις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων. Αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα από εκπαιδευόμενους που δεν έχουν συμπεριλάβει καμία από αυτές τις λέξεις ως μέρος των απαντήσεών τους.

Επίσης, μπορείτε να ορίσετε και σε ποια θέματα θα γίνει η αναζήτηση.

Εικόνα 4.7: Συζήτηση (Forum)-καρτέλα «Όροι»

4.4 Το εργαλείο «Συνομιλία (Chat)»

Το εργαλείο της Συνομιλίας (Chat) επιτρέπει μια ζωντανή (σύγχρονη) συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευόμενων.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε, η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και η έξοδος βαθμολογίου με τις εξής παραμέτρους: (α) δεν υπάρχει βαθμολογία και (β) αριθμός μηνυμάτων (εύρος).

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά» στα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» συμπληρώνετε τον τίτλο της δραστηριότητας και σχετικές οδηγίες πραγματοποίησής της (Εικόνα 4.8).

Εικόνα 4.8: Συνομιλία (Chat)-καρτέλα «Βασικά»

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 4.9)

 • Φίλτρο Μηνυμάτων: σας επιτρέπει να καθορίσετε μια λίστα λέξεων που θα αντικατασταθούν από αστερίσκους (π.χ. ****) στο παράθυρο συνομιλίας,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί,
 • Προσθήκη Σημειωματάριου στο τέλος της Συνομιλίας με τις ακόλουθες οδηγίες.

Στην καρτέλα «Όροι» μπορείτε να ορίσετε συνθήκες ομαδοποίησης εκπαιδευόμενων ανάλογα με τις απαντήσεις τους στη δραστηριότητα. Η επεξήγηση είναι ίδια με αυτή που δίνεται στο εργαλείο «Συζήτηση (Forum)» (Εικόνα 4.10).

 

Εικόνα 4.9: Συνομιλία (Chat)-καρτέλα-«Προχωρημένα»
Εικόνα 4.10: Συνομιλία (Chat)-καρτέλα-«Όροι»

5. Εργαλεία Ανατροφοδότησης

Τα εργαλεία ανατροφοδότησης επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συλλέξουν διάφορες πληροφορίες από τους εκπαιδευόμενους με μορφή ανταπαντήσεων, με ψηφοφορία κλπ. Τα εργαλεία ανατροφοδότησης είναι: «Ερωτήσεις και Απαντήσεις», «Έρευνα», «Ψηφοφορία», «Συλλογή Δεδομένων», «Σημειωματάριο» και «Νοητικός Χάρτης».

5.1 Το εργαλείο «Ερωτήσεις και Απαντήσεις»

Το εργαλείο «Ερωτήσεις και Απαντήσεις» επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να θέτουν μια ή περισσότερες ερωτήσεις στους εκπαιδευόμενους ξεχωριστά και να δουν τις απαντήσεις τους σε μία οθόνη.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες.

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά», εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, μπορείτε να προσθέσετε τις ερωτήσεις σας. Για την προσθήκη μιας ερώτησης πατάτε την επιλογή «Δημιουργία Ερώτησης». Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορείτε να εισάγετε τον τίτλο της ερώτησης, το «σώμα» της ερώτησης και μέσω της επιλογής «Ρυθμίσεις» να επιλέξετε ότι το ερώτημα αυτό απαιτεί μια απάντηση, να ορίσετε ελάχιστο αριθμό λέξεων για την απάντηση και να προσθέσετε κείμενο ανατροφοδότησης. Η προσθήκη ερώτησης ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «Προσθήκη» (Εικόνα 5.1).

Εικόνα 5.1: Ερωτήσεις και Απαντήσεις-καρτέλα «Βασικά»

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 5.2)

 • Χρησιμοποιείστε συντονιστές από το εργαλείο Επιλογή Συντονιστή,
 • Μία ερώτηση ανά σελίδα,
 • Επιτρέπεται η χρήση του εμπλουτισμένου επεξεργαστή κειμένου,
 • Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία,
 • Προβολή απαντήσεων των άλλων,
  • Προβολή ονομάτων των άλλων εκπαιδευόμενων,
  • Αφήστε του εκπαιδευόμενους να βαθμολογήσουν τις απαντήσεις των άλλων εκπαιδευόμενων,
 • Ειδοποίηση εκπαιδευτικών για τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων: Οι εκπαιδευτικοί ειδοποιούνται όταν απαντήσουν οι εκπαιδευόμενοι,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί,
 • Προσθήκη Σημειωματάριου στο τέλος των ερωτήσεων και απαντήσεων με τις ακόλουθες οδηγίες.

 

Εικόνα 5.2: Ερωτήσεις και Απαντήσεις-καρτέλα «Προχωρημένα»

Στην καρτέλα «Όροι» μπορείτε να ορίσετε συνθήκες ομαδοποίησης εκπαιδευόμενων ανάλογα με τις απαντήσεις τους στη δραστηριότητα. Η επεξήγηση είναι ίδια με αυτή που δίνεται στο εργαλείο «Συζήτηση (Forum)» (Εικόνα 5.3).

Εικόνα 5.3: Ερωτήσεις και Απαντήσεις-καρτέλα «Όροι»

5.2 Το εργαλείο «Έρευνα»

Με το Εργαλείο «Έρευνα» μπορείτε να θέσετε μια σειρά ερωτήσεων στους εκπαιδευόμενους, όπως και με το εργαλείο «Πολλαπλών επιλογών» με τη διαφορά ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Οι απαντήσεις συλλέγονται από το σύστημα και παρουσιάζονται στον εκπαιδευτικό για ανάλυση.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες.

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Η «Έρευνα» επιτρέπει τρεις διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων:

 • Πολλαπλή επιλογή, μία απάντηση – επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει μία απάντηση από μία λίστα.
 • Πολλαπλή επιλογή, πολλαπλή απόκριση – επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει μερικές ή όλες τις απαντήσεις από μία λίστα.
 • Ελεύθερο κείμενο – επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να εισάγει τη δική του απάντηση.

Στην καρτέλα «Βασικά», εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, μπορείτε να προσθέσετε τις ερωτήσεις σας στη «Λίστα ερωτήσεων έρευνας». Για την προσθήκη μιας ερώτησης πατάτε την επιλογή «Προσθήκη ερώτησης». Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορείτε να εισάγετε το «σώμα» της ερώτησης και να επιλέξετε: (α) αν είναι υποχρεωτική η απάντησή της, (β) αν επιτρέπεται επιλογή πολλών απαντήσεων, (γ) την ύπαρξη μιας πιθανής απάντησης «Άλλο» και συμπληρώστε τις πιθανές απαντήσεις. Η προσθήκη ερώτησης ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «Προσθήκη» (Εικόνα 5.4).

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε μία ερώτηση που η απάντησή της είναι με ελεύθερο κείμενο. Αυτό επιτυγχάνεται πατώντας την επιλογή «Προσθήκη ελεύθερου κειμένου». Στο παράθυρο που εμφανίζεται συμπληρώνετε την ερώτηση και επιλέγετε αν είναι υποχρεωτική η απάντησή της.

Εικόνα 5.4: Έρευνα-καρτέλα «Βασικά»

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 5.5)

Εικόνα 5.5: Έρευνα-καρτέλα «Προχωρημένα»
 • Προβολή έρευνας σε μια σελίδα: προβολή όλων των ερωτήσεων σε μία σελίδα,
 • Προβολή απαντήσεων των άλλων εκπαιδευόμενων,
 • Ειδοποίηση των εποπτών καθηγητών όταν ένας εκπαιδευόμενος υποβάλει μια απάντηση,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί,
 • Προσθήκη Σημειωματάριου στο τέλος των ερωτήσεων και απαντήσεων με τις ακόλουθες οδηγίες.

Στην καρτέλα «Όροι» μπορείτε να ορίσετε συνθήκες ομαδοποίησης εκπαιδευόμενων ανάλογα με τις απαντήσεις τους στη δραστηριότητα. Η επεξήγηση είναι ίδια με αυτή που δίνεται στο εργαλείο «Συζήτηση (Forum)» (Εικόνα 5.6).

Εικόνα 5.6: Έρευνα-καρτέλα «Όροι»
 • 5.3 Το εργαλείο «Ψηφοφορία»

  Με το εργαλείο «Ψηφοφορία» μπορείτε να παράσχετε ένα σύνολο επιλογών προς ψήφιση στους εκπαιδευόμενους.

  Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες.

  Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

  Στην καρτέλα «Βασικά», εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, μπορείτε να προσθέσετε τις υποψηφιότητες. Για την προσθήκη μιας υποψηφιότητας πατήστε την επιλογή «Δημιουργία Υποψηφιότητας». Στο παράθυρο που εμφανίζεται εισάγετε το κείμενο για την υποψηφιότητα και πατάτε το κουμπί «Προσθήκη» (Εικόνα 5.7).

  Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 5.8)

  • Επιλέξτε συντονιστές από το εργαλείο Επιλογή Συντονιστή,
  • Επιτρέπεται εισαγωγή κειμένου: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν και να επιλέξουν τη δική τους υποψηφιότητα. Άλλοι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να επιλέξουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα,
  • Ελάχιστος Αριθμός Ψήφων: ορίζετε τον ελάχιστο αριθμό ψήφων για κάθε εκπαιδευόμενο,
  • Μέγιστοι Ψήφοι: ορίζετε τον μέγιστο αριθμό ψήφων για κάθε εκπαιδευόμενο.
  • Εμφάνιση συνολικών αποτελεσμάτων,
  • Μαθησιακά αποτελέσματα,
  • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί,
  • Προσθήκη Σημειωματάριου στο τέλος των ερωτήσεων και απαντήσεων με τις ακόλουθες οδηγίες.
Εικόνα 5.7: Ψηφοφορία-καρτέλα «Βασικά»
Εικόνα 5.8: Ψηφοφορία-καρτέλα «Προχωρημένα»

5.4 Το εργαλείο «Συλλογή Δεδομένων»

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να συλλέγουν δεδομένα των εκπαιδευόμενων προς επεξεργασία.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε, η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και η έξοδος βαθμολογίου με τις εξής παραμέτρους: (α) δεν υπάρχει βαθμολογία και (β) αριθμός εγγραφών εκπαιδευόμενου (εύρος).

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά», εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, μπορείτε να προσθέσετε μία ερώτηση. Για την προσθήκη μιας ερώτησης επιλέξτε τον τύπο της ερώτησης και πατήστε την επιλογή «Προσθήκη Ερώτησης». Στο παράθυρο που εμφανίζεται εισάγετε το κείμενο για την ερώτηση, ορίστε τυχόν πρόσθετες επιλογές και πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» (Εικόνα 5.9).

Εικόνα 5.9: Συλλογή Δεδομένων-καρτέλα «Βασικά»

Όλες οι ερωτήσεις έχουν την επιλογή «Η ερώτηση απαιτείται», η ενεργοποίηση της οποίας σημαίνει ότι πρέπει να περιέχουν ορισμένα δεδομένα για να αποθηκευτεί η εγγραφή.

Τύποι ερωτήσεων και πρόσθετες επιλογές για κάθε τύπο:

 • Τύπος ερώτησης: Κείμενο μιας γραμμής: ο εκπαιδευόμενος εισάγει ένα κείμενο μιας γραμμής ως απάντηση,
  • Επιπλέον επιλογές: Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων: καθορίζει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που μπορεί να περιέχει η απάντηση,
 • Τύπος ερώτησης: Κείμενο Πολλών Γραμμών: ο εκπαιδευόμενος εισάγει ένα κείμενο πολλών γραμμών ως απάντηση,
  • Επιπλέον επιλογές: Μέγιστος αριθμός λέξεων: καθορίζει το μέγιστο αριθμό λέξεων που μπορεί να περιέχει η απάντηση,
 • Τύπος ερώτησης: Αριθμός: ο εκπαιδευόμενος εισάγει έναν αριθμό ως απάντηση,
  • Επιπλέον επιλογές:
   • Ελάχιστος: ο μικρότερος αριθμός που μπορεί ο εκπαιδευόμενος να εισάγει,
   • Μέγιστος: ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί ο εκπαιδευόμενος να εισάγει,
   • Περίληψη: μπορεί αυτόματα να υπολογίσει το άθροισμα, το μέσο όρο ή το πλήθος,
  • Τύπος ερώτησης: Ημερομηνία: ο εκπαιδευόμενος εισάγει μια ημερομηνία ως απάντηση,
   • Επιπλέον επιλογές: Καμία.
  • Τύπος ερώτησης: Αρχείο: ο εκπαιδευόμενος μεταφορτώνει ένα αρχείο ως απάντηση,
   • Επιπλέον επιλογές: Καμία.
  • Τύπος ερώτησης: Εικόνα: ο εκπαιδευόμενος εισάγει μια εικόνα ως απάντηση,
   • Επιπλέον επιλογές: Καμία.
  • Τύπος ερώτησης: Κουμπιά τύπου ράδιο: ο εκπαιδευόμενος επιλέγει μία απάντηση από τις διαθέσιμες επιλογές,
   • Επιπλέον επιλογές:
   • Περίληψη: Μπορεί αυτόματα να υπολογίσει το μέσο όρο ή το πλήθος,
   • Διαθέσιμες απαντήσεις για επιλογή.
  • Τύπος ερώτησης: Αναπτυσσόμενο Μενού: ο εκπαιδευόμενος επιλέγει μία απάντηση από τις διαθέσιμες επιλογές,
   • Επιπλέον επιλογές:
   • Περίληψη: Μπορεί αυτόματα να υπολογίσει το μέσο όρο ή το πλήθος,
   • Διαθέσιμες απαντήσεις για επιλογή.
  • Τύπος ερώτησης: Κουμπί Ελέγχου: ο εκπαιδευόμενος επιλέγει μία ή περισσότερες απαντήσεις από τις διαθέσιμες επιλογές,
   • Επιπλέον επιλογές:
   • Ελάχιστος αριθμός επιλεγμένων.
   • Μέγιστος αριθμός επιλεγμένων
   • Περίληψη: μπορεί αυτόματα να υπολογίσει το μέσο όρο ή το πλήθος,
   • Διαθέσιμες απαντήσεις για επιλογή.
  • Τύπος ερώτησης: Γεωγραφικό Μήκος/Πλάτος: ο εκπαιδευόμενος εισαγάγει το Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος ως απάντηση,
   • Επιπλέον επιλογές:
   • Επιλογή τύπου χάρτη: Διαθέσιμες επιλογές:
    • Google Maps
    • Geabios
    • Open Street Map
    • Multimap

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 5.10)

 • Ελάχιστος και Μέγιστος αριθμός εγγραφών: ο εκπαιδευτικός ορίζει τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό εγγραφών, τις οποίες πρέπει να καταχωρήσουν οι εκπαιδευόμενοι για να θεωρηθεί η δραστηριότητα ολοκληρωμένη,
 • Ειδοποιήστε τους επόπτες πότε ένας εκπαιδευόμενος εισέρχεται σε αυτή τη δραστηριότητα: η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής επιτρέπει στο LAMS να στέλνει μια ειδοποίηση μέσω email σε επόπτες όταν ένας εκπαιδευόμενος ξεκινά αυτήν τη δραστηριότητα,
 • Ειδοποιείστε τους επόπτες πότε ένας εκπαιδευόμενος υποβάλει μία εγγραφή: επιτρέπει στο LAMS να στέλνει μια ειδοποίηση μέσω email σε επόπτες όταν ένας εκπαιδευόμενος υποβάλλει μια εγγραφή,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί,
 • Προσθήκη Σημειωματάριου στο τέλος των ερωτήσεων και απαντήσεων με τις ακόλουθες οδηγίες.
Εικόνα 5.10: Συλλογή Δεδομένων-καρτέλα «Προχωρημένα»

Το εργαλείο «Σημειωματάριο» επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να συμπεριλάβει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα μέσα σε μια ακολουθία που απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους να καταγράψουν τις σκέψεις ή τις απόψεις τους. Ως αποτέλεσμα, ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη δραστηριότητα μέχρι να γράψει στο Σημειωματάριό του. Τα περιεχόμενα του σημειωματάριου είναι ορατά από τους εκπαιδευτές.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες.

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά» στα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» συμπληρώνετε τον τίτλο της δραστηριότητας και σχετικές οδηγίες πραγματοποίησής της (Εικόνα 5.11).

Εικόνα 5.11: Σημειωματάριο-καρτέλα «Βασικά»

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 5.12)

 • Επιτρέπεται η χρήση του εμπλουτισμένου επεξεργαστή κειμένου,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί.

Στην καρτέλα «Όροι» μπορείτε να ορίσετε συνθήκες ομαδοποίησης εκπαιδευόμενων. Η επεξήγηση είναι ίδια με αυτή που δίνεται στο εργαλείο «Συζήτηση (Forum)» (Εικόνα 5.13).

 

Εικόνα 5.12: Σημειωματάριο-καρτέλα «Προχωρημένα»
Εικόνα 5.13: Σημειωματάριο-καρτέλα «Όροι»

5.6 Το εργαλείο «Νοητικός Χάρτης»

Με το εργαλείο «Νοητικός χάρτης» μπορούν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν και να προβάλλουν νοητικούς χάρτες. Δηλαδή, είναι δυνατή η οργάνωση εννοιών και ιδεών και η εξερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε, η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και η έξοδος βαθμολογίου με τις εξής παραμέτρους: (α) δεν υπάρχει βαθμολογία και (β) αριθμός κόμβων (εύρος).

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικά», εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, μπορείτε να ρυθμίσετε το αρχικό πλαίσιο για την έννοια της χαρτογράφησης (Εικόνα 5.14)

Εικόνα 5.14: Νοητικός Χάρτης-καρτέλα «Βασικά»

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε σκέψεις (κόμβους), να μετακινήσετε υπάρχοντες κόμβους και να αλλάξετε το χρώμα των κόμβων. Η βέλτιστη πρακτική είναι να τοποθετήσετε το κύριο θέμα συζήτησης στο κέντρο του νοητικού χάρτη. (Επισημαίνεται ως “Κύρια ιδέα” από προεπιλογή.)

Πατώντας πάνω σε κάποιον κόμβο μπορείτε να αλλάξετε τα περιεχόμενά του, αλλά και να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

 • Να τον διαγράψετε, επιλέγοντας «Διαγραφή ιδέας»,
 • Να προσθέσετε έναν νέο κόμβο, επιλέγοντας «Προσθήκη ιδέας». Ο νέος κόμβος έχει ως γονικό κόμβο αυτόν που είχατε αρχικά επιλέξει,
 • Να τον επεξεργαστείτε, επιλέγοντας «Επεξεργασία ιδέας»,
 • Να τον μετακινήσετε, κρατώντας πατημένο το ποντίκι και σύροντας τον κόμβο,
 • Να αλλάξετε το χρώμα του από μια παλέτα χρωμάτων.

Επίσης, μπορείτε να συμπτύξετε ή να επεκτείνετε τον νοητικό χάρτη, επιλέγοντας «Επέκταση / Σύμπτυξη ιδέας».

Στην καρτέλα «Προχωρημένα» έχετε τις εξής επιλογές: (Εικόνα 5.15)

 • Κοινή – Συνεργατική λειτουργία από ομάδα χρηστών: Αν επιλεγεί οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα στον ίδιο χάρτη, διαφορετικά ο κάθε εκπαιδευόμενος επεξεργάζεται το δικό του χάρτη,
 • Μαθησιακά αποτελέσματα,
 • Να κλειδωθεί όταν ολοκληρωθεί,
 • Προσθήκη Σημειωματάριου στο τέλος των ερωτήσεων και απαντήσεων με τις ακόλουθες οδηγίες.
Εικόνα 5.15: Νοητικός Χάρτης-καρτέλα «προχωρημένα»

6. Το εργαλείο «Επιλογή Συντονιστή»

Το εργαλείο αυτό όταν προηγείται των δραστηριοτήτων «Αξιολόγηση», «Υποβολή αρχείου», «Ερωτήσεις και απαντήσεις», «Ψηφοφορία» και «Ξυστό», επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους όταν πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες να επιλέξουν ποιος θα είναι ο συντονιστής (αρχηγός ή εκπρόσωπος) της ομάδας τους.

Ιδιότητες: περιλαμβάνονται ο τίτλος του εργαλείου, τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε, η ομαδοποίησή του, η οποία ενεργοποιείται στις ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και η έξοδος βαθμολογίου με τις εξής παραμέτρους: (α) δεν υπάρχει βαθμολογία και (β) είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η συντονιστής/τρια (Boolean/Δυαδικό: 1 ή 0).

Προσθήκη μαθησιακού περιεχομένου:

Στην καρτέλα «Βασικό», εκτός από τα πεδία «Τίτλος» και «Οδηγίες» που συμπληρώνετε με τον τίτλο της δραστηριότητας και τις σχετικές οδηγίες, προσθέτετε και μαθησιακά αποτελέσματα (Εικόνα 6.1).

Εικόνα 6.1: Επιλογή Συντονιστή-καρτέλα «Βασικά»

7. Ομαδικές Δραστηριότητες

Οι ομαδικές δραστηριότητες αποτελούν συνδυασμό δύο δραστηριοτήτων που ήδη έχουν παρουσιαστεί. Αυτές είναι: «Πόροι και Συζήτηση», «Συζήτηση και Επισκόπηση» και «Συνομιλία και Επισκόπηση».

«Πόροι και Συζήτηση»: Είναι συνδυασμός των δραστηριοτήτων «διαμοίραση πόρων» και «συζήτηση». Τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δουν οι εκπαιδευόμενοι κάποια αρχεία ή σελίδες στο διαδίκτυο και στη συνέχεια να συζητήσουν μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό σχετικά με αυτά.

«Συζήτηση και Επισκόπηση»: Είναι συνδυασμός των δραστηριοτήτων «συζήτηση» και «επισκόπηση». Τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να συζητήσουν οι εκπαιδευόμενοι ασύγχρονα (forum) για κάποιο θέμα και στη συνέχεια κάποιος που έχει οριστεί να καταγράψει τα συμπεράσματα της συζήτησης.

«Συνομιλία και Επισκόπηση»: Είναι συνδυασμός των δραστηριοτήτων «συνομιλίας» και «επισκόπησης». Τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να συζητήσουν οι εκπαιδευόμενοι σύγχρονα (chat) και στη συνέχεια κάποιος που έχει οριστεί να καταγράψει τα συμπεράσματα της συζήτησης.

8. Πηγές

https://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/Home

Σύστημα καταγραφής προβλημάτων

Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Μπόγρης Αντώνης - Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γιάλπας Ιωάννης, Δεληγιαννίδης Σταύρος, Κεχαγιά Ιωάννα​,
Νικούδης Δημοσθένης, Ράντζος Κωνσταντίνος

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ