Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου​

Σχετικά με την Υπηρεσία

Με την Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων μπορούν οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν σχέδια μαθημάτων και στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι να τα διεκπεραιώσουν. Τα σχέδια αυτά θα έχουν τη μορφή διαγραμμάτων ροής της αλληλουχίας των μαθησιακών δραστηριοτήτων που συναποτελούν το σχέδιο μαθήματος.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων αναμένεται να λειτουργήσει ως αρωγός στην παραγωγή σχεδίων μαθημάτων από την εκπαιδευτική κοινότητα. Η σπουδαιότητα του ρόλου αυτού καταδεικνύεται από τη δυνατότητα χρήσης των σχεδίων μαθημάτων ως μέσο: