Είδη Δραστηριοτήτων

Τα μαθήματα μπορούν να περιλαμβάνουν ένα πλήθος από ατομικές ή ομαδικές εργασίες με δραστηριότητες που βασίζονται τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην συνεργασία. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων προσφέρει μια ευρεία γκάμα μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές ανάλογα με τον κύριο σκοπό που εξυπηρετούν ανήκουν σε μια από τις εξής κατηγορίες:
1. Εργαλεία Πληροφόρησης
2. Εργαλεία Αξιολόγησης
3. Εργαλεία Συνεργασίας
4. Εργαλεία Ανατροφοδότησης
5. Ομαδικές Δραστηριότητες

Εργαλεία Πληροφόρησης


Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εργαλεία, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σε οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, διεύθυνση URL, υπερμέσα).
Τα εργαλεία που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι τα εξής:
- Πίνακας Ανακοινώσεων
- Διαμοίραση Πόρων
- Λίστα Εργασιών
- Επεξεργασία Εικόνων Pixlr
- Χώρος Έκθεσης Εικόνων
- Υπολογιστικό Φύλλο

Εργαλεία Αξιολόγησης


Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν τη δημιουργία εργασιών με βαθμολογία. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα για δημιουργία διαφορετικών δραστηριοτήτων προσφέροντας εξατομικευμένη διδασκαλία.
Τα εργαλεία που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι τα εξής:
- Αξιολόγηση
- Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
- Υποβολή Αρχείου

Εργαλεία Συνεργασίας


Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εργαλεία, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτικού σε κάποια συζήτηση ή βιντεοδιάσκεψη.
Τα εργαλεία που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι τα εξής:
- Επισκόπηση
- Ιστότοπος Wiki
- Συζήτηση Forum
- Τηλεδιάσκεψη
- Συνομιλία Chat
- Χάρτης Google

Εργαλεία Ανατροφοδότησης


Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών από τους εκπαιδευόμενους είτε με τη μορφή ερωταπαντήσεων είτε μέσω ψηφοφοριών.
Τα εργαλεία που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι τα εξής:
- Ερωτήσεις και Απαντήσεις
- Έρευνα
- Ψηφοφορία
- Συλλογή Δεδομένων
- Σημειωματάριο
- Νοητικός Χάρτης
- Εγγραφή Video

Ομαδικές Δραστηριότητες


Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εργαλεία, με τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες, προσφέροντας την ευκαιρία της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.
Τα εργαλεία που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι τα εξής:
- Συνομιλία και Επισκόπηση
- Συζήτηση και Επισκόπηση
- Πόροι και Συζήτηση